Terms and Conditions (Algemene voorwaarden)

For English scroll down

Algemene voorwaarden

Download Algemene voorwaarden Allround Spuiterij

Dutch Deco Finish
Hoogven 14A
5469 EM Erp

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarde zijnde Allround Spuiterij
Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf en particulieren; Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

2. Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 3. Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en zijn nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. De gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door de gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verrichten op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5. Levering

 1. Levering geschiedt op werkplaats/magazijn van gebruiker.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. In dat geval mag gebruiker redelijke stallings- of opslagkosten bij de koper in rekening brengen. Kosten per maand bij binnen stalling € 300,00 en bij buiten stalling € 150,00.
 4. Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 5. Indien koper nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze juist en volledig aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 6. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.

6. Monsters en modellen

 1. Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

7. Onderzoek en reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zeven dagen te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering te worden gemeld.
 3. Koper dient gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.
 5. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal de koper gebruiker in staat stellen om het gebrek te herstellen. Gebruiker kan ook een vervangende vergoeding, daarvoor aan koper te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door gebruiker gemaakte kosten integraal voor rekening van koper.

8. Vergoedingen, prijs en kosten

 1. Indien gebruiker met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomt redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 2. De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

9. Wijzigingen van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Een wijziging in dan wel aanvulling op de overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel gebruiker als koper (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de koper aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de koper extra in rekening gebracht.
 3. Door de koper, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de koper tijdig en schriftelijk aan gebruiker ter kennis zijn gebracht. Indien de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven worden dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de koper.
 4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen gebruiker bevoegde persoon en de koper akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.
 5. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 6. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker de koper hierover tevoren inlichten.
 7. Indien een vast tarief is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.

10. Betaling

 1. Betaling dient contant te geschieden of binnen een overeengekomen termijn na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Gebruiker is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 30% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van gebruiker de overeenkomst wordt ontbonden heeft de koper recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.
 3. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de afgesproken termijn dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Gebruiker heeft tevens het recht goederen van koper/opdrachtgever onder eigen beheer te houden als koper/opdrachtgever in gebreke blijft.
 4. Gebruiker heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de incassokosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de incassokosten worden voldaan.

11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enzovoorts blijven eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

12. Garantie

 1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken uit hoofde van de overeenkomst voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt indien ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding is gemaakt van garantie aan de koper/opdrachtgever.
 3. De onder lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering uit hoofde van de overeenkomst.
 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan gebruiker te verschaffen.
 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet voor spuitwerk, indien het te spuiten object geschuurd, voorbehandeld, behandeld, geplamuurd, aan gelast is, door een ander dan gebruiker.
 6. Indien er moet worden gespoten over plaatwerk met oxydatie en deze delen gaan oxideren is er geen sprake van garantie, ook niet indien de delen van de binnenkant uit oxideren. Om dit te voorkomen moet in dit geval al het plaatwerk onder de 80cm vervangen worden.
 7. Er wordt geen garantie gegeven voor kleurverschil, tenzij uitspuiten is toegestaan. Enig kleurverschil zonder uitspuiten is normaal. Dit komt omdat bij auto’s vanaf vier á vijf jaar de kleuren gaan verweren, met name door de zon.
 8. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 9. Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
 10. Bij garantie kan er nimmer een beroep worden gedaan op producent bij gevolgschade.

13. Incassokosten

 1. Vanaf het moment dat koper in verzuim is, is koper tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
 2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

14. Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  – na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  – koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting en ontbinding, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

15. Aansprakelijkheid

 1. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;
  – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.
 4. Parkeren zowel op terrein van gebruiker, openbare weg of parkeerstrook gebeurt geheel op eigen risico.
 5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, beschadigingen en/of aanrijdingen.
 6. Opdrachtgever dient de producten bij ontvangst direct te controleren op eventuele gebreken. opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen zeven dagen na ontvangst van het product, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd.

16. Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat de koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

17. Overmacht

 1. Indien gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan gebruiker niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat gebruiker alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van gebruiker.
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van koper bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 4. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

18. Vrijwaringen

 1. De koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien koper aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software et cetera verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 3. Koper is gehouden om gebruiker zowel in als buiten rechte bij te staan indien gebruiker wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van de koper in dat geval verwacht mag worden. Indien koper in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van koper.

19. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Op alle door gebruiker verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met gebruiker zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 2. De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven gebruiker zijn onvervreemdbare eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
 3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de koper een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van gebruiker om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

20. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van exclusief van toepassing. Eventueel geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

 

 

Terms and Conditions

1. DEFINITIONS
In these terms and conditions, the following terms are used in the following meaning, unless explicitly stated otherwise: User: the user of the general condition of Allround Spuiterij Buyer: the user’s counterparty, acting in the exercise of a profession or business and private persons; Agreement: the agreement between user and buyer.

2. GENERAL
1. The provisions of these general terms and conditions apply to every offer and every agreement between the user and a buyer, insofar as the parties have not deviated expressly and in writing from these terms and conditions.
2. These terms and conditions also apply to all agreements with the user, for the implementation of which third parties must be involved.
3. The buyer’s general terms and conditions only apply if it has been expressly agreed in writing that they apply to the agreement to the exclusion of these terms and conditions.
4. If one or more provisions in these general terms and conditions are void or should be destroyed, the other provisions of these general terms and conditions remain fully applicable. User and buyer will then consult in order to agree on new provisions to replace the void or voided provisions, whereby if and insofar as possible the purpose and purport of the original provision will be observed.
5. If there is uncertainty about the explanation of one or more provisions of these general terms and conditions, then the explanation must be given “in the spirit” of these provisions.
6. If a situation arises between parties that is not regulated in these general terms and conditions, this situation must be assessed “in the spirit” of these general terms and conditions.
7. If the user does not always require strict compliance with these conditions, this does not mean that the provisions thereof do not apply, or that the user would lose the right to demand strict compliance with the provisions of these conditions in other cases.

3. OFFERS AND QUOTATIONS
1. All offers are without obligation, unless the offer contains a term for acceptance.
2. The offers made by the user are without obligation; they are valid for thirty days unless otherwise indicated. The user is only bound by the offers if the acceptance thereof is confirmed in writing by the buyer within thirty days.
3. Delivery times in quotations from the user are indicative and are never a strict deadline. If a term is exceeded, the buyer must therefore give the user written notice of default. User must be offered a reasonable period to still execute the agreement.
4. The user cannot be held to his quotes or offers if the buyer can reasonably understand that the quotes or offers, or any part thereof, contain an obvious mistake or error.
5. The prices in the aforementioned offers and quotations are exclusive of VAT and other government levies, as well as shipping and any transport and packaging costs, unless expressly stated otherwise.
6. If the acceptance deviates (on minor points) from the offer included in the offer, the user is not bound by it. The agreement will then not be concluded in accordance with this deviating acceptance, unless the user indicates otherwise.
7. A composite quotation does not oblige the user to deliver part of the goods included in the offer or quotation at a corresponding part of the stated price.
8. Offers or quotations do not automatically apply to repeat orders.

4. IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT
1. The user will execute the agreement to the best of his knowledge and ability and in accordance with the requirements of good workmanship. All this on the basis of the current state of science.
2. The user has the right to have certain work done by third parties.
3. The buyer shall ensure that all data, which the user indicates is necessary or which the buyer should reasonably understand to be necessary for the execution of the agreement, is provided to the user in a timely manner. If the information required for the execution of the agreement has not been provided to the user in time, the user has the right to suspend the execution of the agreement and / or to charge the additional costs resulting from the delay to the buyer at the usual rates. .
4. The user is not liable for damage of any kind, because the user has assumed incorrect and / or incomplete information provided by the buyer, unless the user should be aware of this inaccuracy or incompleteness.
5. If it has been agreed that the agreement will be executed in phases, the user can suspend the execution of those parts that belong to a subsequent phase until the buyer has approved the results of the preceding phase in writing.
6. If activities are carried out by the user or third parties engaged by the user in the context of the assignment at the location of the buyer or a location designated by the buyer, the buyer shall provide the facilities reasonably required by those employees free of charge.

5. DELIVERY
1. Delivery takes place at the user’s workplace / warehouse.
2. The buyer is obliged to purchase the goods when the user delivers them or has them delivered to him, or at the time when these are made available to him in accordance with the agreement.
3. If the buyer refuses to take delivery or is negligent in providing information or instructions that are necessary for the delivery, the user is entitled to store the goods at the expense and risk of the buyer. In that case, the user may charge the garage reasonable storage or storage costs. Costs per month for indoor parking € 50.00.
4. If the goods are delivered, the user is entitled to charge any delivery costs. These will then be invoiced separately.
5. If the buyer is negligent in providing information or instructions that are necessary for the execution of the agreement, the delivery time will commence after the buyer has made this correctly and completely available to the user.
6. User is entitled to execute the agreement in different phases and to invoice the thus executed part separately.


6. SAMPLES AND MODELS
1. If a sample or model has been shown or provided to the buyer, then it is presumed that it has only been provided as an indication without the item having to correspond, unless it is expressly agreed that the item will correspond to it.
2. In the case of contracts relating to immovable property, the indication of the surface area or other dimensions and indications is also presumed to be intended as an indication only, without the object having to correspond to this.

7. INQUIRY AND COMPLAINTS
1. The buyer is obliged to inspect the goods delivered or to have them inspected at the time of delivery or at least within seven days. In doing so, the buyer should investigate whether the quality and quantity of the delivered goods correspond with what has been agreed, or at least meet the requirements that apply in normal (commercial) traffic.
2. Any visible defects or shortages must be reported to the user in writing within seven days of delivery. Invisible defects or shortages must be reported within three weeks after discovery, but at the latest within 3 months after delivery.
3. The buyer must give the user the opportunity to investigate a complaint or have it investigated.
4. If, in accordance with the previous paragraph, a complaint is submitted in time, the buyer remains obliged to purchase and pay for the purchased goods.
5. In case of well-founded and timely complaints, the buyer will enable the user to repair the defect. User can also pay a replacement fee, to be paid to buyer or credit a proportional part of the invoice.
6. If it is established that a complaint is unfounded, the costs incurred by the user in this regard will be fully borne by the buyer.

8. FEES, PRICE AND COSTS
1. If the user has agreed a fixed sales price with the buyer, the user is nevertheless entitled to increase the price if the increase in the price arises from a power or obligation under the law or regulations or is caused by an increase in cost-determining price. factors such as the price of raw materials, wages, etc. or on other grounds that were not reasonably foreseeable when the agreement was entered into.
2. The prices used by the user are exclusive of VAT and any other levies, as well as any costs to be incurred under the agreement, including shipping and handling costs, unless stated otherwise.

9. AMENDMENTS TO THE AGREEMENT
1. If during the execution of the agreement it appears that for a proper execution it is necessary to change and / or supplement the work to be performed, the parties will adjust the agreement accordingly in time and in mutual consultation. A change in or addition to the agreement only applies if it has been accepted by the user and the buyer (preferably in writing).
2. Changes to the original agreement, of whatever nature, made in writing or orally by or on behalf of the buyer, which cause higher costs than those that could be counted on in the quotation, will be charged extra to the buyer.
3. After the order has been given, any changes to the execution thereof required by the buyer must be notified to the user in writing by the buyer in good time. If the changes are communicated orally or by telephone, the risk for the implementation of the changes is borne by the buyer.
4. If the agreement is changed, including a supplement, the user is entitled to implement it only after approval has been given by the person authorized within the user and the buyer has agreed to the price and other conditions stated for the execution. , including the time to be determined at that time at which it will be implemented.
5. If the parties agree that the agreement will be changed and / or supplemented, the time of completion of the execution can be influenced by this. The user will inform the buyer of this as soon as possible.
6. If the change and / or addition to the agreement has financial and / or qualitative consequences, the user will inform the buyer in advance.
7. If a fixed rate has been agreed, the user will indicate to what extent the change or supplement to the agreement will result in the fixed rate being exceeded.

10. PAYMENT
1. Payment must be made in cash or within an agreed term after the invoice date, in a manner to be indicated by the user, in the currency in which the invoice was made. User is entitled to invoice periodically. Objections to the amount of the invoices do not suspend the payment obligation.
2. If the buyer fails to pay within the agreed term, the buyer will be in default by operation of law. The buyer then owes an interest of 1% per month, unless the statutory interest is higher, in which case the statutory interest applies. The interest on the due and payable amount will be calculated from the moment that the buyer is in default until the moment of payment of the full amount. User also has the right to keep goods of buyer / client under its own management if buyer / client defaults.
3. The user has the right to have the payments made by the buyer go first of all to reduce the collection costs, then to reduce the interest still due and finally to reduce the principal and accrued interest. The user can, without being in default, refuse an offer for payment, if the buyer designates a different sequence for the allocation. User can refuse full payment of the principal sum, if the vacant and accrued interest as well as the collection costs are not also paid.


11. RESERVATION OF PROPERTY
1. All goods delivered by the user, including any designs, sketches, drawings, files, etc., remain the property of the user until the buyer has fulfilled all the following obligations under agreements concluded with the user.
2. The buyer is not authorized to pledge the goods falling under the retention of title or to encumber them in any other way.
3. If third parties seize the goods delivered under retention of title or wish to establish or assert rights thereon, the buyer is obliged to inform the user of this as soon as may reasonably be expected.
4. The buyer undertakes to insure and keep insured the goods delivered under retention of title against fire, explosion and water damage as well as against theft and to make the policy of this insurance available for inspection on first request.
5. Goods delivered by the user that fall under the retention of title under the provisions of paragraph 1 of this article may only be resold in the context of normal business operations and may never be used as a means of payment.
6. In the event that the user wishes to exercise his property rights indicated in this article, the buyer already gives unconditional and irrevocable permission to the user or third parties to be designated by him to enter all those places where the user’s properties are located and which take things back.

12. WARRANTY
1. User guarantees that the goods to be delivered under the agreement meet the usual requirements and standards that can be set and are free from any defects.
2. The guarantee referred to in paragraph 1 of this article applies if, at the time of entering into the agreement, the guarantee was explicitly stated in writing to the buyer / client.
3. The guarantee referred to in paragraph 1 of this article applies for a period of 12 months after delivery under the agreement.
4. If the goods to be delivered do not meet these guarantees, the user will replace the goods within a reasonable term after receipt thereof or, if return is not reasonably possible, written notification of the defect by the buyer, at the choice of the user, or ensure recovery. In the event of replacement, the buyer already undertakes to return the replaced item to the user and to transfer ownership to the user.
5. The guarantee referred to in this case does not apply to spray painting, if the object to be sprayed has been sanded, pre-treated, treated, plastered, welded, by someone other than the user.
6. If it is necessary to spray over sheet metal with oxidation and these parts will oxidize, there is no guarantee, even if the parts of the inside oxidize. To prevent this, all sheet metal below 80cm must be replaced in this case.
7. No warranty is given for color difference unless spraying is allowed. Any color difference without spraying is normal. This is because in cars from four to five years, the colors start to weather, mainly due to the sun.
8. The warranty referred to in this case does not apply if the defect has arisen as a result of improper or improper use or if, without written permission from the user, the buyer or third parties, have made changes or attempt to make changes to the item or have used them for purposes for which the item is not intended.
9. If the warranty provided by the user concerns an item that was produced by a third party, the warranty is limited to that provided by the producer of the item.
10. Under warranty, the producer can never be called upon for consequential damage.

13. COLLECTION COSTS
1. From the moment that the buyer is in default, the buyer is also obliged to reimburse all judicial and extrajudicial costs and execution costs related to the collection of the invoiced amounts. The extrajudicial costs are set at 15% of the principal sum, with a minimum of € 40.00 excluding VAT, unless the law provides otherwise.
2. If the user has incurred higher costs, which were reasonably necessary, these will also be eligible for reimbursement.

14. SUSPENSION AND DISSOLUTION
1. The user is authorized to suspend the fulfillment of the obligations or to dissolve the agreement if: – the buyer does not or does not fully fulfill the obligations under the agreement;
– after the conclusion of the agreement, the user becomes aware of circumstances that give good reason to fear that the buyer will not fulfill the obligations. If there is good ground to fear that the buyer will only partially or improperly fulfill his obligations, the suspension is only permitted insofar as the shortcoming justifies it;
– the buyer was asked to furnish security to guarantee the fulfillment of his obligations under the agreement when the contract was concluded and that this security is not provided or is insufficient. As soon as security has been provided, the authority to suspend and dissolve will lapse, unless this satisfaction has been unreasonably delayed as a result.
2. Furthermore, the user is authorized to dissolve the contract or have it dissolved if circumstances arise which are of such a nature that fulfillment of the contract is impossible or can no longer be required according to the standards of reasonableness and fairness, or if circumstances arise which otherwise entail. nature that unaltered maintenance of the agreement cannot reasonably be expected.
3. If the agreement is dissolved, the user’s claims against the buyer are immediately due and payable. If the user suspends fulfillment of the obligations, he retains his rights under the law and the agreement.
4. The user always reserves the right to claim compensation.

15. LIABILITY
1. Direct damage exclusively means:
– the reasonable costs for determining the cause and extent of the damage, insofar as the determination relates to damage within the meaning of these conditions;
– any reasonable costs incurred to have the defective performance of the user comply with the agreement, unless this defect cannot be attributed to the user;
– reasonable costs incurred to prevent or limit damage, insofar as the buyer can demonstrate that these costs have led to the limitation of direct damage as referred to in these general terms and conditions.
2. The user is never liable for indirect damage, including consequential damage, loss of profit, missed savings and damage due to business interruption.
3. The limitations of liability for direct damage included in these conditions do not apply if the damage is due to intent or gross negligence of the user or his subordinates.
4. Parking on the premises of the user, public road or parking lane is entirely at your own risk.
5. User is not liable for damage, damage and / or collisions.
6. The Client must immediately check the products for any defects upon receipt. The client can no longer invoke a defect in the performance if he has not complained about this in writing to the contractor within seven days of receipt of the product.

16. TRANSFER OF RISK
1. The risk of loss or damage to the products that are the subject of the agreement is transferred by the buyer at the moment when these are legally and / or factually delivered to the buyer and thereby under the control of the buyer or by a buyer to be wise third parties are brought.

17. FORCE MAJEURE
1. If the user cannot, not timely or properly fulfill the obligations under the agreement as a result of a cause that cannot be attributed to the user, those obligations will be suspended until the user is still able to fulfill them in the agreed manner. Force majeure is in any case understood to mean illness on the part of the user.
2. If the period in which performance of the obligations of the user is not possible due to force majeure lasts longer than two months, the parties are authorized to dissolve the agreement without any right of the buyer to compensation. What has already been performed under the agreement will then be settled proportionally.
3. Force majeure in these general terms and conditions means, in addition to what is understood in this respect by law and jurisprudence, all external causes, foreseen or unforeseen, over which the user cannot influence, but as a result of which the user is unable to fulfill his obligations. to come. This includes strikes in the user’s company.
4. The user also has the right to invoke force majeure if the circumstance that prevents (further) fulfillment occurs after the user should have fulfilled his obligation.
5. For as much user that at the time of the occurrence of force majeure has partially fulfilled his obligations under the agreement or will be able to fulfill them and that the part that has been fulfilled or to be fulfilled has independent value, the user is entitled to fulfill or already fulfill to be invoiced separately. The buyer is obliged to pay this invoice as if it were a separate agreement.

18. DISCLAIMERS
1. The buyer indemnifies the user against claims of third parties with regard to intellectual property rights on materials or data provided by the buyer, which are used in the execution of the agreement.
2. If the buyer provides the user with information carriers, electronic files or software, etc., he guarantees that the information carriers, electronic files or software are free from viruses and defects.
3. The buyer is obliged to assist the user in and out of court if the user is held liable on the basis of the first paragraph of this article and to immediately do everything that can be expected from the buyer in that case. If the buyer fails to take adequate measures, the user is entitled, without notice of default, to do so himself. All costs and damage on the part of the user and third parties resulting from this, will be fully for the account and risk of the buyer.

19. INTELLECTUAL PROPERTY AND COPYRIGHTS
1. He reserves all intellectual property rights on all designs, images, drawings and models provided by the user. Reproduction, publication and copying are only permitted with the user’s express written permission.
2. The designs, images, drawings and models referred to in the first paragraph remain the user’s inalienable property and must be returned without delay at his first request.
3. For any act performed contrary to this provision, the buyer will owe a fixed fine of € 5,000.00, without prejudice to the user’s right to claim full compensation.

20. APPLICABLE LAW AND DISPUTES
1. These general terms and conditions are exclusively governed by Dutch law. Any disputes will be submitted to the East Brabant court in ‘s-Hertogenbosch.